Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor huwelijksfotografie en -videografie

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen Everlasting Vows (hierna te noemen “het bedrijf”) en de opdrachtgever (hierna te noemen “de klant”) met betrekking tot huwelijksfotografie en -videografie, vertegenwoordigd door Delano Balten.

1.2. Door akkoord te gaan met de diensten van Everlasting Vows, stemt de klant in met alle bepalingen en voorwaarden zoals hier uiteengezet.

2. Diensten

2.1. Het bedrijf zal huwelijksfotografie- en videografiediensten leveren zoals overeengekomen met de klant.

2.2. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een vervanger in te zetten indien Delano Balten door onvoorziene omstandigheden niet in staat is om de overeengekomen diensten te leveren. Deze vervanger zal van vergelijkbare kwaliteit en ervaring zijn.

3. Betaling

3.1. De klant stemt ermee in om een aanbetaling te doen zoals overeengekomen bij het vastleggen van de diensten van het bedrijf.

3.2. Het resterende bedrag dient te worden betaald 30 dagen voor de dag van de huwelijksviering.

3.3. Betalingen dienen te geschieden via de door het bedrijf aangewezen betaalmethoden.

4. Annulering en Terugbetaling

4.1. Bij annulering door de klant wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

4.2. Bij annulering door het bedrijf vanwege onvoorziene omstandigheden zal een volledige terugbetaling worden verstrekt aan de klant.

5. Eigendomsrechten

5.1. Het auteursrecht van alle afbeeldingen en video’s blijft bij het bedrijf.

5.2. De klant heeft het recht om de afbeeldingen en video’s te gebruiken voor persoonlijk gebruik, inclusief delen op sociale media, met vermelding van de bedrijfsnaam “Everlasting Vows” en de naam van de fotograaf/videograaf “Delano Balten”.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door omstandigheden buiten haar controle, inclusief maar niet beperkt tot weersomstandigheden, vertragingen of annuleringen van vluchten, en andere overmachtssituaties.

6.2. De totale aansprakelijkheid van het bedrijf is beperkt tot het bedrag dat door de klant is betaald voor de geleverde diensten.

7. Geschillen

7.1. In geval van een geschil zullen het bedrijf en de klant streven naar een minnelijke schikking.

7.2. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

8. Toepasselijk recht

8.1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Door akkoord te gaan met de diensten van Everlasting Vows, erkent de klant dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.